Op 30 april 2014 is de wetgeving “Twin Peaks II” in werking getreden. Die wetgeving heeft als doel de consument beter te informeren en te beschermen op het vlak van zijn verzekeringen.

Klantgerichtheid, informatieverstrekking, transparantie, service, etc. zijn voor ons kantoor altijd al essentieel geweest in de relatie met onze klanten. In het kader van Twin Peaks II, informeren wij u eveneens over ons beleid om mogelijke conflicten tussen de belangen van verzekeraar, verzekeringstussenpersoon en klant weg te werken of zo veel mogelijk te beperken.

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich

voordoen tussen (i) ons kantoor en de met haar verbonden personen en een klant of (ii) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt

rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor. Bij de beoordeling van mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klanten worden geschaad. Het gaat concreet om de situaties waarbij:

– winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de klant;

– ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;

– ons kantoor een financiële drijfveer heeft om bepaalde klanten te laten voorgaan of anders te behandelen;

– waarbij hetzelfde bedrijf als de klant wordt uitgeoefend;

Welke maatregelen neemt ons kantoor?

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert. Het gaat onder meer om:

– een gepaste interne organisatie die toeziet op een efficiënt belangenconflictenbeleid;

– een consequente toepassing van de behoefte- en geschiktheidsbeoordeling voor elke klant;

– een beleid dat er op toeziet dat ons kantoor en de met haar verbonden personen op de hoogte zijn van de AssurMiFID-reglementering;

– een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een

concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de cliënt;

– een beleid inzake het ontvangen van voordelen in natura en geschenken;

– een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien nodig zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

Wanneer er onvoldoende garanties zouden zijn dat ons belangenconflictenbeleid voldoende effectief is, zal u transparantie gegeven worden omtrent het (mogelijk) belangenconflict opdat u een geïnformeerde beslissing kan nemen.

 

Belangrijke wettelijke voorwaarden

Door deze website/applicatie te bezoeken, gaat u akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

 1. Niet vertrouwen op informatie
  De informatie op deze website/applicatie of die u via deze website/applicatie verkrijgt, de webpagina’s, simulaties en andere inhoud die u raadpleegt, hebben een louter informatieve waarde en vormen geen aanbod betreffende verzekeringsproducten of financiële producten of diensten. De verstrekte informatie zal enkel een aanbod uitmaken indien dit uitdrukkelijk wordt bedongen en vermeld.
  De informatie op deze website/applicatie heeft niet het verstrekken van enig advies als doel, met inbegrip van financieel, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies.
  Deze website/applicatie bevat louter algemene informatie. Desgevallend kunt u de exacte omvang van de verzekeringswaarborg terugvinden in de Algemene en Bijzondere polisvoorwaarden die beschikbaar zijn in ons kantoor en kunt u de Algemene polisvoorwaarden eveneens raadplegen op deze website/applicatie (Contact – Partners).
  Ons kantoor zal de informatie op deze website/applicatie zo goed als redelijkerwijze mogelijk en op regelmatige tijdstippen controleren en bijwerken. De informatie en het materiaal die op deze website/applicatie zijn geplaatst, zijn bijgevolg vatbaar voor wijzigingen.
  Ons kantoor kan echter geen garantie geven wat betreft de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de actualiteit of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en het materiaal die deze website/applicatie bevat, de websites waarnaar wordt verwezen of de betrouwbaarheid of de eerbaarheid van hun bronnen.
 2. Aansprakelijkheid van ons kantoor
  Ons kantoor kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of enig verlies ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, webpagina’s en publicaties op deze website/applicatie, of via het gebruik van interactieve toepassingen, behalve in geval van opzet of fraude.
  Deze website/applicatie kan links naar websites van derden bevatten. Het staat u volkomen vrij deze websites te bezoeken en te raadplegen. Zij brengen voor ons kantoor geen enkele bemiddelingsrelatie tussen u en de desbetreffende derde(n) tot stand. Ons kantoor kan geen garanties bieden voor de producten en diensten die op deze websites aangeboden worden, noch voor de bedrijven waarover informatie verstrekt wordt, noch voor de eigenaars of houders van die websites. Ons kantoor draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites waarmee deze website/applicatie een link legt, of voor het veiligheidsniveau ervan. Ons kantoor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of enig verlies ingevolge het gebruik van de informatie op de via deze links bezochte websites of in het kader van contracten gesloten op basis van die informatie.
 3. Intellectuele eigendomsrechten van ons kantoor
  De informatie, webpagina’s, publicaties en gegevens op deze website/applicatie worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan ons kantoor of derden. U dient zich te onthouden van iedere inbreuk op deze rechten. Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden gebruikt, en enkel op voorwaarde dat u geen verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten of andere erin schrapt. Zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van ons kantoor is het niet toegelaten de informatie en dit materiaal te verspreiden, te reproduceren, te verkopen, of over te dragen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen.
 4. Uw privacy
  Door uw persoonsgegevens mee te delen via deze website/applicatie, aanvaardt u dat ze worden verwerkt door ons kantoor, die optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking.
  Meer informatie over hoe ons kantoor omgaat met uw persoonsgegevens, vindt u in de Privacy Verklaring van ons kantoor die u vindt op onze website.
  Meer informatie over het cookiebeleid van ons kantoor vindt u in de Cookie Policy van ons kantoor die u vindt op onze website.

03 298 30 60

info@leenvdw.be

Marreweg 60 2520 Ranst